Wedstrijdreglement


Wedstrijdreglement Horecakrant 


Artikel 1 : Organisator en reglement
 


Deze wedstrijd, zonder aankoopverplichting, wordt georganiseerd door VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Koning Albert II-laan 35 bus 50 in 1030 Brussel en met KBO-nr. 0454 423 323, hierna genoemd ‘de Organisator’. 


 

VLAM, als partner van de Horecakrant, organiseert de wedstrijd ‘Kruiswoordpuzzel nieuwe groenten en fruit’.


Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan de wedstrijd die de organisator via de Horecakrant organiseert.


Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement.


Het reglement is vrij toegankelijk op de website www.versondernemer.be. De deelnemers die de naam van de winnaar of een kopij van het huidige reglement wensen te ontvangen, moeten hun schriftelijke aanvraag richten, per mail, aan b2b@vlam.be

 

Artikel 2: DeelnemersDe wedstrijd staat open voor alle personen met een Horecazaak in Vlaanderen op voorwaarde dat ze meerderjarig zijn, met uitsluiting van iedereen die werkzaam is voor de Organisator of voor ondernemingen die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks bij de creatie en organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, alsook met uitsluiting van alle gezinsleden (d.w.z. mensen die dezelfde hoofdverblijfplaats hebben) van deze uitgesloten categorieën.Artikel 3: Wedstrijd


De wedstrijd verloopt via de Horecakant. De wedstrijd start op 15/07/2018 en stopt op 15/08/2018. Enkel de deelnames ontvangen uiterlijk op 15/08/2018 om 23:59:59 worden in aanmerking genomen. In geval van betwisting omtrent de tijdigheid van een inzending geldt het tijdstip dat door de server van de Organisator werd geregistreerd.


De deelnemer kan éénmalig aan de wedstrijd deelnemen en dient het woord dat verticaal staat in de vetgedrukte kader per mail door te sturen aan de Organisator via b2b@vlam.be

 

Artikel 4: Prijs


De wedstrijdprijs omvat een groentepakket met 'nieuwe' groenten. 


De prijs is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. 


De wedstrijdorganisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van veiligheidsoverwegingen of andere redenen van overmacht, een wedstrijdproduct annuleren of wijzigen.


De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door VLAM vzw voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de  deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan een wedstrijd.


De Organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.


Artikel 5: Winnaar


De winnaar wordt uiterlijk op 3 september 2018 via mail op de hoogte gebracht.  In het geval een van de door de deelnemer opgegeven contactgegevens niet blijkt te stroken met de realiteit, kan dit voldoende reden zijn om de deelnemer - ook als winnaar - te schrappen. Er is slechts één winnaar en deze zal door een onschuldige hand uit de correcte antwoorden worden getrokken.


Artikel 6: Verloop wedstrijd 


De praktische opvolging van de wedstrijd en de verwerking van de deelnames zal gebeuren door de Organisator. De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd, waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is en niet kan worden aangevochten om welke reden dan ook. Over de deelname en het verloop van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails noch telefoongesprekken).Artikel 7: Sancties 


Bij schending van het wedstrijdreglement, poging tot fraude of pertinente oneerlijkheden, wordt de deelnemer uit de wedstrijd ontzet en kan niet opnieuw worden deelgenomen, indien de wedstrijdperiode van de wedstrijd nog loopt.


Meervoudige deelname van éénzelfde speler in dezelfde periode door middel van verschillende elektronische adressen, identiteiten of welke andere manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Geen enkele klacht hieromtrent zal worden aanvaard. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd i.c. meervoudige deelnemers op hetzelfde adres zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.


Artikel 8: Aanvaarding reglement


Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van dit reglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden. Hoe dan ook is iedere betwisting omtrent het reglement en de wedstrijd uitgesloten.Artikel 9: Privacy voorwaarden


Overeenkomstig de privacyverklaring op de website www.versondernemer.be worden volgende persoonsgegevens van de deelnemers bijgehouden:


·        Naam en voornaam


·        E-mailadres


De deelnemer bevestigt bij deelname dat hij/zij kennis heeft genomen van deze privacy voorwaarden en de privacyverklaring (inbegrepen de rechten die de deelnemer heeft) op de website van de Organisator en de deelnemer geeft toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens.


Artikel 10: Bevoegde rechtbanken


Dit wedstrijdreglement werd opgesteld naar Belgisch recht. In voorkomend geval zijn de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.