De BIOVLAM is een initiatief van de sectorgroep bio van VLAM, en is een jaarlijkse erkenning voor een ambassadeur uit en voor de Vlaamse biosector. 

Het uitgangspunt voor de BIOVLAM is een bioproduct of innovatie, gelinkt aan een Vlaams bedrijf of persoon actief in de biosector, welke een bijdrage levert aan de sector of het imago ervan bij de consument. 

Art. 1 Organisator en reglement 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door VLAM vzw, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Koning Albert II-laan 35 bus 50 in 1030 Brussel en met KBO-nr. 0454 423 323, hierna genoemd ‘de organisator’. 

Dit reglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarde voor de wedstrijd ‘BioVLAM 2021’.  De wedstrijd wordt via de kanalen van VLAM en zijn partners bekend gemaakt, met name via mailing, online nieuwsbrieven, www.versondernemer.be, www.vlam.be, … De wedstrijd wordt georganiseerd in Vlaanderen. De organisator kan gecontacteerd worden via biovlam@vlam.be.

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement. 

Art. 2 Deelnemers 

Iedere onderneming die bijdrageplichtig is aan het biopromotiefonds van VLAM kan zich inschrijven. 

Elke deelnemer heeft een geldig biocertificaat en voldoet aan alle wettelijke vereisten zoals beschreven in het lastenboek voor biologische productie. Er zal een achterliggende controle worden uitgevoerd, de geldigheid van het biocertificaat wordt afgetoetst bij de Vlaamse Overheid. 

De hoofddeelnemer is steeds een onderneming actief in de biosector. Samenwerkingen met andere land –en tuinbouwbedrijven, organisaties, bedrijven,… behoren tot de mogelijkheden. 

De hoofdzetel moet gevestigd zijn in Vlaanderen. Leden van de sectorgroep bio die wensen deel te nemen, mogen geen deel uitmaken van de jury.

Art. 3 Verloop van de wedstrijd 

De inschrijvingen zijn open van 3 februari 2021 tot en met 11 april 2021 (23.59 uur). 

Het inschrijvingsdossier is te vinden op www.biovlam.be

Deelnemers bezorgen digitaal een volledig ingevuld inschrijvingsdossier uiterlijk 11/04/2021 aan VLAM via mail: biovlam@vlam.be. Na het indienen wordt de ontvangst van de aanvraag bevestigd. 

De wedstrijd BioVLAM 2021 doorloopt volgende fases:

  • 01/02/2021 – 11/04/2021: bekendmaking wedstrijd + oproep deelname, mogelijkheid tot indienen dossier. 
  • April 2021: Beraadslaging jury en selectie 5 genomineerden. Op basis van het inschrijvingsdossier worden 5 genomineerden geselecteerd door de jury volgens 3 gunningscriteria: passie voor bio, innovatie en duurzaamheid. 
  • Zomer 2021: De 5 genomineerden stellen hun product of innovatie voor aan de jury tijdens een bedrijfsbezoek of tijdens een presentatie. Hierna selecteert de jury 1 laureaat. 
  • Najaar 2021: uitreiking BioVLAM 2021. 

De uitspraak van de jury is bindend. De juryleden werken onbezoldigd aan het project, zijn niet aansprakelijk en kunnen niet worden aangesproken op de uitslag. De organisator is niet verantwoordelijke voor eventuele nadelige gevolgen voor de genomineerden naar aanleiding van hun deelname. 

Art. 4 Award 

De laureaat is gedurende 1 jaar de ambassadeur voor de biosector van VLAM, en zal o.a. een video krijgen op allesoverbio.be, kan ingezet worden als spreker op VLAM-seminarie of als  ambassadeur voor de sector in consumentenpers en B2B-pers. De genomineerden en de laureaat krijgen persaandacht zowel van vak- als consumentenpers,. De laureaat krijgt een leuke trofee, een videoreportage op www.allesoverbio.be en kan de BioVLAM gebruiken voor meer visibiliteit voor zijn klanten. 

Art. 5 Persoonsgegevens Alle persoonsgegevens (zoals naam en e-mailadres,…) van elke deelnemer worden door de organisator verzameld en verwerkt in een databank, dit voor het goede verloop van de wedstrijd. Deze gegevens vallen onder toepassing van de Verordening (EU) 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming). Deze gegevens worden gebruikt voor de opvolging van de BioVLAM en voor de aanduiding van en communicatie met de deelnemers van de BioVLAM. Deze gegevens zullen verder worden verwerkt en gebruikt overeenkomstig de modaliteiten beschreven in de privacyverklaring van de organisator. 

Door het deelnemen aan de wedstrijd: 

  • Bevestigt u dat u volledig geïnformeerd bent over dit wedstrijdreglement; 
  • Bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de Privacyverklaring van de organisator. De privacyverklaring kan worden geraadpleegd via volgende link: https://www.versondernemer.be/privacy.

Indien de deelnemer uitdrukkelijk zijn toestemming geeft aan de organisator om zijn e-mailadres te gebruiken voor marketingdoeleinden, heeft de deelnemer ten allen tijde het recht om zich kosteloos tegen de verdere verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing te verzetten door een e-mail te verzenden naar biovlam@vlam.be.

Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze genomineerd worden of laureaat worden, zij met foto, video en naam verschijnen op de communicatiekanalen van de organisator en zijn partners.